پروسه نحوه اخذ تسهیلات

راهنماي تأمين منابع مالي خارجي

دستورالعمل هزینه کرد از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی

فرم‌های درخواست وجه بانک توسعه اسلامی

خلاصه قوانین و مصوبات مربوط به حساب ذخیره ارزی

ضوابط گشایش اعتبار خارجی ـ ارزی


1 - 12 – هدف
این راهنما به منظور شناخت، هدایت و تسهیل در امر ارتباط متقاضیان دریافت تسهیلات مالی از بانك تدوین گردیده است. در متن حاضر، بانك صنعت و معدن به عنوان مثال مورد نظر است اما باید اظهار كرد كه نظام دریافت تسهیلات از بانكهای مختلف، تقریباً مشابه است.

2 - 12 – تعاریف
لغات كلیدی در این راهنما، حامل معانی مطرح شده زیر می‌باشند:
بانك: عبارت است از بانك صنعت و معدن كه دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شركت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می‌نماید و مشمول نظارت‌های بانك مركزی ج.ا.ا است.
تسیهلات مالی بانك: عبارت است از تأمین مالی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح، كه بانك در اختیار متقاضیان حقیقی یا حقوقی، بصورت ریالی یا ارزی، جهت ایجاد واحدهای جدید، توسعة واحدهای موجود و یا تأمین شرایط لازم برای بهره‌برداری مطلوب از واحدهای موجود در قالب مشاركت مدنی و فروش اقساطی یا سایر عقود اسلامی و براساس ضوابط اعطاء می‌نماید.
متقاضی: عبارت است از اشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای صنعتی و معدنی خود، از بانك تقاضای تسهیلات مالی می‌نمایند.
مشاركت مدنی: عبارتست از درآمیختن سهم الشركه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد تسهیلات مالی بانك در قالب عقد مشاركت مدنی، به منظور تأمین منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری ثابت طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری ثابت طرح شامل زمین، ساختمان، محوطه سازی، ماشین آلات و تجهیزات، تأسیسات، وسایط نقلیه، اثاثه اداره و غیره می‌باشد.
جعاله: یكی از انواع تسهیلات بانكی كه در نظام بانكداری اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد جعاله است كه موجب آن جاعل یا كارفرما در مقابل انجام عمل معین ملزم به ادای مبلغ با اجرت معلوم می‌گردد.
فروش اقساطی: عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر، به ترتیبی كه تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد. تسهیلات مالی بانك در قالب عقد فروش اقساطی ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات و یا مواد اولیه و كمكی‌ (سرمایه‌ در گردش) می‌باشد.
گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی: عبارت است از یكی از شیوه‌هایی كه بانك از طریق آن بخشی و یا تمام مقدار تسهیلات تصویب شده در رابطه با طرح را به نفع متقاضی كارسازی می‌نماید. گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی خدمتی است كه بانك به منظور خرید یا سفارش كالا یا خدمات از فروشنده داخلی و به نفع یك خریدار برقرار می‌نماید.
خریدار/متقاضی: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی كه با مراجعه به بانك و با علم به ضوابط و مقررات گشایش اعتبار اسنادی و شرایط بانك درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی می‌نماید.
فروشنده‌/ذینفع: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی كه طرف قرارداد خریدار/متقاضی بوده و اعتبار اسنادی داخلی – ریالی به نفع وی افتتاح می‌گردد.
وثیقه: عبارت است از دارائی‌ منقول یا غیرمنقول، كه گیرنده تسهیلات مالی، جهت دریافت منابع مالی تحت یكی از صور قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد بانك می‌گذارد تا در صورتی كه در سررسید مقرر آنرا پرداخت ننماید، بانك بتواند از محل فروش آن، طلب خود را كلاً یا بعضاً وصول كند.
سلف: عبارت است از پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین. تسهیلات مالی در قالب عقد سلف از طریق پیش فروش قسمتی از تولید، زمانیكه در جریان تولید كالا و یا فرآورده‌ها، تولید كننده دچار كمبود مالی در قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود بشود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3 - 12 – ضوابط

1-3-12- براساس ضوابط و مقررات مندرج در این راهنما،‌ چگونگی اعطای تسهیلات توسط بانك به متقاضیان اعلام می‌‌گردد. ضمناً این راهنما صرفاً جهت اطلاعات عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات مالی از بانك تدوین شده و با توجه به تغییر شرایط مالی، اعتباری و چگونگی گردش وجوه در بانك ممكن است مفاد و شرایط آن بدون اعلام به متقاضیان تغییر یابد. لذا متقاضیان لازم است در ارتباط با طرح خاص خود كسب اطلاع نمایند.
2-3-12- مفاد این راهنما تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به عنوان تعهدات الزام آور بانك در هیچ مرجع قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
3-3-12- بانك، با هدف تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و كارآفرینان، در كلیه زمینه‌های صنعتی و معدنی، اعم از ایجاد واحد جدید یا توسعه و نوسازی واحدهای موجود و یا تأمین شرایط لازم برای بهره‌برداری مطلوب از واحدهای موجود كه طرح آنها توسط مشاورین مورد تأیید بانك، تهیه و یا تأیید گردیده باشد - مشروط به داشتن توجیه اقتصادی، فنی و مالی - تسهیلات مالی اعطاء می‌نماید.
4-3-12- طرحهایی كه در رابطه با بازرگانی، مسكن و كشاورزی می‌باشند، خارج از شمول فعالیتهای این بانك بوده و متقاضیان مربوطه می‌بایستی برای اخذ تسهیلات مالی به بانك‌های تخصصی مربوطه مراجعه نمایند.
5-3-12- در حال حاضر، محل اجرای طرح، ماهیت طرح و ماهیت تكنولوژی مربوطه، از نظر این بانك در رابطه با اعطاء تسهیلات دارای اولویت خاصی نبوده و صرفاً توجیه پذیری طرح، ملاك قضاوت می‌باشد.
در رابطه با اجراء یا تكمیل طرح‌هایی كه منابع مالی از محل وجوه امانی یا اداره شده تأمین می‌گردد و عاملیت آن به عهده بانك می‌باشد. اولویت‌های مربوطه توسط سازمانهای ذیربط تعیین شده و توسط این بانك رعایت می‌گردد.
6-3-12- تسهیلات بانكی در رابطه با تأمین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری ثابت طرح و یا سرمایه‌ در گردش طرح به متقاضیان اعطاء می‌گردد. تسهیلات ریالی عمدتاً در چارچوب یكی از عقود مشاركت مدنی، فروش اقساطی و سلف در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود.
1-6-3-12- تسهیلات مالی در قالب عقد مشاركت مدنی جهت سرمایه‌گذاری ثابت طرح با شرایط ذیل اعطاء می‌گردد.
• میزان تسهیلات حداكثر 85% هزینه خرید ماشین‌آلات می‌باشد، مشروط بر این كه، تسهیلات اعطایی بانك از 60% كل سرمایه‌گذاری طرح تجاوز نكند.
• نرخ سود تسهیلاتی مالی 16% در سال می‌باشد.
• مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی، توسط بانك تعیین می‌گردد.
2-6-3-12- گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی یكی از شیوه‌هایی است كه بانك از طریق آن بخشی و یا تمام مقدار تسهیلات تصویب شده در رابطه با طرح را به نفع متقاضی كارسازی می‌نماید. كلیات دستورالعمل گشایش اعتبارات اسنادی – داخلی– ریالی به شرح زیر است:
• اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی، خدماتی است كه بانك بمنظور خرید یا سفارش كالا یا خدمات از فروشنده داخلی و به نفع یك خریدار برقرار می‌نماید. اعتبارات اسنادی مزبور می‌تواند بصورت نقد (دیداری) یا مدت‌دار (نسیه) انجام شود.
• اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی بر مبنای یكی از عقود مشاركت مدنی، جعاله یا فروش اقساطی افتتاح می‌شود و بصورت غیرقابل برگشت می‌باشد.
• حداقل مبلغ گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی، پانصد میلیون ریال می‌باشد و انجام این امر برای مبالغ كمتر در حال حاضر مقدور نمی‌باشد.
• قبل از گشایش اعتبار اسنادی دخلی – ریالی، خریدار متقاضی، می‌بایستی سهم آورده خود را ، متناسب با شرایطی كه در مصوبه ارائه تسهیلات به طرح وی پیش‌بینی شده است، در حساب بانك كارسازی نماید.
3-6-3-12- تسهیلات ارزی در رابطه با تأمین مالی ارزی در چهارچوب یكی از عقود اسلامی و خطوط اعتباری ویژه با بانك‌ها و موسسات مالی بین‌امللی و از طریق منابع حساب ذخیره ارزی و منابع ارزی در اختیار بانك به متقاضیان اعطاء می‌گردد.
تسهیلات ارزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی به متقاضیان بخش غیردولتی فعال در زمینه‌های تولیدی، كارآفرینی و سایر بخش‌های مختلف، صنعت، معدن، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی در قالب عقود اسلامی با شرایط ذیل، اعطا می‌گردد.
• نرخ سود و كارمزد تسهیلات مالی LIBOR+2 شش ماهه خواهد بود.
• طرح‌های بازسازی صنایع كه نیازمند بازسازی حداقل 50% ماشین آلات و تجهیزات موجود می‌باشند، از 25% درصد و كلیه طرحهای مناطق محروم از 50% درصد تخفیف در سود و كارمزد برخوردار خواهند شد.
• طرح‌های بازسازی صنایع در مناطق محروم، همزمان مشمول هر دو تخفیف عنوان شده می‌شوند.
• در صورت استفاده از تسهیلات ارزی از منابع حساب ذخیره ارزی، حداكثر دوره اجرای طرح 3 سال و حداكثر دوره بازپرداخت 5 سال خواهد بود. به طوری كه مجموع دوران استفاده و بازپرداخت تسهیلات از 8 سال تجاوز ننماید.
• سهم آورده متقاضی حداقل 25% كل سرمایه‌گذاری طرح تعیین گردیده و بانك می‌تواند حداكثر 75% هزینه كل طرح را تأمین نماید.
• در رابطه با پذیرش طرحهایی كه منابع مالی آنها از محل منابع حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد اولویتهای مربوطه توسط وزارت صنایع و معادن تعیین شده و توسط این بانك رعایت می‌گردد.
• تسهیلات ارزی با استفاده از منابع ارزی در اختیار بانك كه عاملیت آن از طریق عقد قرارداد خطوط اعتباری ویژه با بانكها و مؤسسات مالی بین‌المللی، به بانك واگذار شده، تحت ضوابط و مقررات حاكم بر هر قرارداد، به طرحها اعطاء شود.
• براساس شرایط و مشخصات هر طرح، مناسبترین منبع تأمین تسهیلات ارزی قابل اعطاء به آن طرح انتخاب می‌گردد. همچنین تسهیلات ارزی از محل منابع ارزی متعلق به بانك نیز قابل اعطاء می‌باشد.
7-3-12- حداكثر میزان تسهیلات اعطایی به متقاضیان عبارتست از:
الف) حداكثر میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی 77 میلیارد ریال می‌باشد.
ب) حداكثر میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی، حداكثر تا 1000 میلیون ریال می‌باشد.
ج) حداكثر میزان تسهیلات اعطایی به شركتهای پذیرفته شده در بورس 5/15 میلیارد ریال می‌باشد.
8-3-12- به منظور حفظ منافع بانك و حسن اجرای قرارداد، وثایق لازم به صورت یك و یا تركیبی از موارد زیر بنا به نوع طرح و تشخیص بانك از متقاضی اخذ می‌گردد:
1-8-13-12- انواع وثایق در مورد طرحهای صنعتی عبارتند از:
• اصل طرح (زمین، اعیانی، مستحدثات و ماشین‌آلات)
• اموال غیرمنقول خارج از طرح با معرفی متقاضی تسهیلات مشروط بر ارزنده بودن، بنا به ارزیابی كارشناسان رسمی دادگستری معتمد بانك.
• رهن مشترك با سایر بانك‌ها مشروط به موافقت مرتهن اول.
• ضمانت نامه بدون قید و شرط بانكی.
• اوراق مشاركت.
• گواهی سپرده ثابت.
• سهام شركتهای معتبر پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تشخیص بانك.

انواع وثایق در مورد طرحهای معدنی عبارتند از:
• ماشین آلات طرح
• اموال غیرمنقول خارج از طرح با معرفی متقاضی تسهیلات و مشروط بر ارزنده بودن، بنا به ارزیابی كارشناسان رسمی دادگستری معتمد بانك
• ضمانت نامه بدون قید و شرط بانكی
• اوراق مشاركت
• گواهی سپرده ثابت
• سهام شركتهای معتبر پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به تشخیص بانك.
تذكر 1: چنانچه محل اجرای طرح، فاقد سند شش دانگ و یا سند شش دانگ مادر بوده و یا بنا به دلایل ثبتی قابل ترهین نباشد و همچنین در مواقعی كه بانك بنا بر ماهیت طرح وثائق را كافی تشخیص ندهد، بانك علاوه بر توثیق ماشین‌آلات، طرح، از متقاضی وثیقه و یا وثائق خارج از طرح حداقل با ارزش كارشناسی معادل مبلغ تسهیلات اخذ خواهد نمود. ارزش وثیقه یا وثائق غیرمنقول خارج از طرح براساس نظر كارشناسان رسمی دادگستری معتمد بانك و با هزینة متقاضی تعیین خواهد شد.
تذكر 2: چنانچه متقاضی تسهیلات قادر به بیمه تسهیلات اعطائی بانك صنعت و معدن توسط مؤسسات معتبر بیمه باشد، این بیمه نامه به جای وثائق قابل بررسی و پذیرش توسط بانك خواهد بود. در هر حال هزینه بیمه تسهیلات به عهده متقاضی می‌باشد.
9-3-12- متقاضی دریافت تسهیلات مالی از بانك، مدارك زیر را قبل از اعطاء تسهیلات تهیه و تسلیم بانك می‌نماید:
1-9-3-12- مدارك مورد نیاز در مرحله تشكل پرونده و بررسی تقاضای تسهیلات از بانك به ترتیب جهت اشخاص حقوقی و حقیقی شامل موارد زیر است:
v اشخاص حقوقی:
• گزارش توجیهی طرح كه براساس معیارهای بانك، توسط یكی از مشاورین منتخب بانك تهیه و یا تائید شده باشد.
• آخرین مصوبه هیات مدیره شركت جهت تقاضای استفاده از تسهیلات بانك
• فرم اطلاعات اولیه طرح (پیوست شماره 1)
• فرم معرفی گروه كاری طرح (پیوست شماره 2)
• فرم ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی (پیوست شماره 3)
• دیسك حاوی ارقام و اطلاعات مورد نیاز طرح برای اجراء در نرم افزار Comfar
اشخاص حقیقی:
• گزارش توجیهی طرح كه براساس معیارهای بانك، توسط یكی از مشاورین منتخب بانك تهیه و یا تائید شده باشد.
• تصویر شناسنامه متقاضی یا متقاضیان و كد ملی آنها.
• فرم اطلاعات اولیه طرح (پیوست شماره 1)
• فرم معرفی گروه كاری طرح (پیوست شماره 2)
• فرم ارزشیابی مشاور در تهیه گزارش توجیهی (پیوست شماره 3)
• دیسك حاوی ارقام و اطلاعات مورد نیاز طرح برای اجراء در نرم افزار Comfar
تذكر: گزارش توجیهی ارایه شده توسط متقاضیان حقوقی و حقیقی، مورد ارزیابی بانك قرار گرفته و ظرف مدت 15 روز كاری تصویب و یا عدم تصویب آن كتباً به اطلاع متقاضی خواهد رسید.
2-9-3-12- در مرحله انعقاد قرارداد حقوقی، پس از تصویب اعطای تسهیلات و به منظور تنظیم و انعقاد قرارداد، متقاضی لازم است مدارك زیر را تهیه و به بانك تسلیم نماید:
• تصویر مدارك مالكیت زمین محل اجرای طرح یا اجاره نامه معتبر (سند مالكیت و یا اجاره‌نامه الزاماً می‌بایستی به نام متقاضی باشد) همراه با گواهی مبنی بر تطبیق محل اجرای با سند مالكیت و یا اجاره‌نامه براساس گزارش كارشناس رسمی دادگستری معتمد بانك.
• اساسنامه مصدق شركت.
• روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، متضمن شماره ثبت شركت.
• روزنامه رسمی آگهی آخرین اقامتگاه قانونی شركت.
• آگهی آخرین اعضاء هیات مدیره اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضاء مجاز.

• كد اقتصادی شركت.
• صورتجلسه هیات مدیره شركت با امضاء كلیه اعضاء مبنی بر اخذ تسهیلات از بانك.
• آگهی آخرین تغییرات اساسنامه و روزنامه‌های رسمی مربوطه.
• مدارك مربوط به اخذ قائم مقامی برای بانك به جای مستاجر در زمین محل اجرای طرح (حسب نیاز).
• مدارك مربوط به ارزیابی وثائق غیر منقول خارج از طرح توسط كارشناس رسمی دادگستری معتمد بانك به هزینه متقاضی در صورت لزوم.
• تصویر شناسنامه متعهد/ متعهدین و هم‌چنین كد ملی آن‌ها.
• در مورد اشخاص حقوقی ارائه روزنامه رسمی مبنی بر انتخاب یك مؤسسه حسابرسی مورد قبول عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان بازرس قانونی شركت.
• قرارداد با یكی از شركت‌های مشاور مورد تأیید بانك جهت عملیات كنترل و نظارت بر اجرای طرح در دوران اجرای طرح.
• گواهی مفاصا حساب مالیاتی منتهی به سال قبل از اعطای تسهیلات.
3-9-3-12- پس از انعقاد قرارداد، متقاضی جهت استفاده از تسهیلات مصوب اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
• بیمه نمودن وثائق به نفع بانك (ساختمان، ماشین آلات و مستحدثات طرح و یا وثائق خارج از طرح حسب اعلام بانك).
• واریز تمام و یا بخشی از سهم‌الشركه نقدی و یا پیش پرداخت به حساب بانك در مواقعی كه بانك طبق طرح مصوب، مقرر خواهد نمود.
• درخواستی متقاضی به منظور پذیرش هزینه‌های انجام شده بابت طرح به قیمت دفتر (بدون تجدید ارزیابی) توسط بانك به عنوان آورده غیر نقد و كسر معادل آن از آورده نقدی قبل از انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات (متناسب با آورده طرح مصوب)
تذكر 1: در مورد اشخاص حقوقی یكی از شروط پذیرش هزینه‌های انجام شده، ثبت مبالغ مزبور در دفاتر قانونی شركت خواهد بود.
تذكر 2: فرآیند پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی 35 روز پیش‌بینی گردیده است، لذا دقت و سرعت عمل متقاضیان در ارائه كلیه مدارك مورد
نیاز و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم متقاضی با دفتر خانه اسناد رسمی به منظور اخذ پاسخ استعلامهای مورد نیاز موجب تحقق مدت زمان پیش بینی شده اعطای تسهیلات می‌گردد.
10-3-12- بانك در چارچوب طرح مصوب و متناسب با آورده متقاضی و پیشرفت فیزیكی طرح، حسب گزارش مشاور و تایید كارشناس طرح، مبادرت به پرداخت تسهیلات می‌نماید. با فراهم شدن امكانات اجرائی لازم و با نظر بانك، پرداخت تسهیلات برای اقلام سرمایه‌گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه، از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی و یا ارزی صورت خواهد پذیرفت و در چنین حالتی، مقررات ناظر بر اعتبارات اسنادی براساس بخشنامه‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین‌المللی (اینكوترمز) و همچنین «دستورالعمل اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی» بانك صنعت و معدن، ملاك عمل قرار می‌گیرد.
11-3-12- بازپرداخت تسهیلات اعطایی با توجه به مدت در نظر گرفته شده در قرارداد تعیین می‌گردد. در طول مدت بازپرداخت، نظارت جامعی بر طرح صورت خواهد پذیرفت.


مدارك لازم:
مدارك مورد نیاز درخواست تسهیلات متقاضیان تسهیلات مالی ضمن ارائه گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی كه براساس معیارهای بانك، توسط یكی از مشاورین مورد قبول بانك و یا تأیید شده باشد باید مداركی را در فرآیند اعطاء تسهیلات تهیه و تسلیم بانك نمایند كه برای هر یك از اشخاص حقوقی یا حقیقی به شرح زیر است.
اشخاص حقوقی:
• گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی كه براساس معیارهای بانك، توسط یكی از مشاورین مورد قبول بانك تهیه و یا تأیید شده باشد.
• آگهی تأسیس شركت
• آگهی آخرین نشانی شركت
• آگهی ثبت آخرین اعضاء هیأت مدیره اعم از حقیقی و حقوقی
• كد اقتصادی
• آگهی آخرین تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی مربوطه
• آخرین مصوبه هیأت مدیره شركت جهت تقاضای استفاده از تسهیلات بانك
• آخرین تركیب سهامداران شركت
• شرح خدمات پیش‌ مهندسی، رئوس مفاد گزارش توجیهی و اسامی مشاورین مورد قبول بانك، در صورت نیاز متقاضی قابل ارائه می‌باشد.
• تصویر شناسنامه اعضاء هیأت مدیره
• كلیه مجوزهای لازم و صادر شده از مراجع ذیصلاح شامل:
• اعلامیه تأسیس و یا اعلامیه توسعه (حسب مورد)
• مجوز سازمان حفاظت محیط زیست
• مجوزهای لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (در مورد طرحهای صنایع غذایی)
• پروانه ساختمان
• ارائه فیش نیم در هزار تسهیلات درخواستی، واریز شده به حساب بانك صنعت و معدن (در صورت عدم تصویب طرح، مبلغ نیم در هزار تسهیلات درخواستی اخذ شده از متقاضی مسترد نخواهد شد).


اشخاص حقیقی:
• گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی كه براساس معیارهای بانك، توسط یكی از مشاورین مورد قبول بانك تهیه و یا تأیید شده باشد.
• تصویر شناسنامه متقاضی یا متقاضیان
• كلیه مجوزهای لازم و صادر شده از مراجع ذیصلاح شامل:
• اعلامیه تأسیس و یا اعلامیه توسعه (حسب مورد)
• مجوز سازمان حفاظت محیط زیست
• مجوز‌های لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (در مورد طرح‌های صنایع غذایی)
• پروانه ساختمان
• ارائه فیش نیم در هزار تسهیلات درخواستی، واریز شده به حساب بانك صنعت و معدن‌ (در صورت عدم تصویب طرح، مبلغ نیم در هزار تسهیلات درخواستی اخذ شده از متقاضی، مسترد نخواهد شد).

اعمال نظارت بانك:
بانك در چارچوب طرح مصوب و متناسب با آورده متقاضی و پیشرفت فیزیكی طرح، حسب گزارش مشاور و تأیید كارشناس طرح مبادرت به پرداخت تسهیلات می‌نماید. با فراهم شدن امكانات اجرایی لازم و با نظر بانك، پرداخت تسهیلات برای اقلام سرمایه‌گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش جهت تأمین مواد اولیه، تدریجاً از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی و یا ارزی صورت خواهد پذیرفت و در چنین صورتی مقررات ناظر بر اعتبارات اسنادی بر اساس بخشامه‌های بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و قواعد رسمی اتاق بازرگانی بین‌المللی (اینكوترمز) ملاك عمل قرار می‌گیرد. بازپرداخت تسهیلات اعطایی با توجه به مدت درنظر گرفته شده در قرارداد تعیین می‌گردد. در طول مدت بازپرداخت، نظارت جامعی بر طرح صورت خواهد پذیرفت.v وثایق: بانك به منظور كسب اطمینان از وصول اصل و فرع مطالبات نسبت به اخذ وثیقه با توجه به شرایط طرح، اعتبار متقاضی و شرایط مشتری طرح و متقاضی یك تركیبی از آنها قابل اخذ می‌باشد.


طرح‌های صنعتی:
• اصل طرح (زمین، اعیانی، مستحدثات و ماشین آلات)
• اموال غیرمنقول، خارج از طرح با معرفی متقاضی تسهیلات مشروط بر ارزنده بودن، بنا به ارزیابی كارشناسان رسمی دادگستری معتمد بانك.
• رهن مشترك با سایر بانك‌ها مشروط به موافقت مرتهن اول.
• ضمانت نامه بدون قید و شرط بانكی.
• اوراق مشاركت
• گواهی سپرده ثابت
• سهام شركت‌های معتبر پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار بنا به تشخیص بانك
• طرح‌های معدنی
• ماشین‌آلات طرح
• اموال غیرمنقول خارج از طرح با معرفی متقاضی تسهیلات مشروط بر ارزنده بودن، بنا به ارزیابی كارشناسان رسمی دادگستری معتمد بانك.
• ضمانت‌نامه بدون قید و شرط بانكی.
• گواهی سپرده ثالث.
• سهام شركت‌های معتبر پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار بنا به تشخیص بانك
تذكر 1: چنانچه محل اجرای طرح، فاقد سند شش دانگ و یا سند شش
دانگ مادر بوده و یا بنا به دلایل ترهین نباشد و همچنین در مواقعی كه بانك
بنابر ماهیت طرح وثائق را كافی تشخیص ندهد، بانك علاوه بر توثیق
ماشین‌آلات طرح، از متقاضی وثیقه و یا وثائق خارج از طرح حداقل با ارزش كارشناسی معادل مبلغ تسهیلات اخذ خواهد نمود. ارزش وثیقه یا وثائق غیرمنقول خارج از طرح براساس نظر كارشناسان رسمی دادگستری معتمد بانك و یا هزینه متقاضی تعیین خواهد شد.
تذكر 2: چنانچه متقاضی تسهیلات قادر به بیمه تسهیلات اعطایی بانك صنعت و معدن توسط مؤسسات معتبر بیمه باشد، این بیمه نامه به جای وثائق قابل بررسی و پذیرش توسط بانك خواهد بود. در این صورت هزینه بیمه تسهیلات به عهده متقاضی می‌باشد.
تسهیلات اعتباری اختصاص یافته برای صنایع كوچك سازمان صنایع و معادن براساس قانون بودجه سالانه، طبق دستورالعمل‌های صادر از وزارت متبوعه، از محل تبصره‌های تكلیفی و وجوه اداره شده، تسهیلات ریالی و ارزی معینی را توسط بانكهای عامل، در اختیار متقاضیان صنعتی و معدنی قرار می‌دهد. یكی از این تسهیلات، مربوط به تبصره 29 بند ب سازمان صنایع كوچك ایران می‌باشد كه سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع كوچك برای اخذ تسهیلات مذكور، می‌توانند به سازمان صنایع و معادن استان مراجعه و اقدام به تكمیل فرم‌های مربوطه نمایند و پس از تكمیل به اداره تولید و بهره‌وری سازمان ارائه كنند.
شرایط و نحوه اخذ تسهیلات از اعتبارات صنایع كوچك:
1 – واحدهای صنایع كوچك (واحدهایی كه تعداد اشتغال آن‌ها كمتر از 50 نفر می‌باشد.)
2 – در حال حاضر واحدهای دارنده پرونه بهره‌برداری با در دست داشتن موافقت با توسعه و واحدهای ایجاد جواز تأسیس یا اعلامیه تأسیس معتبر داشته باشند.
3 – اقساط معوقه و چك برگشتی نزد هیچ یك از بانك‌ها نداشته باشند.
4 – تسهیلات فوق فقط برای خرید دستگاه و ماشین‌آلات جدید و نو جهت ایجاد اشتغال به تعداد مورد نیاز تعهد شده می‌باشد كه با مشاركت بانك
عامل (60% هزینه خرید به عهده بانك و 40% مابقی را متقاضی) تأمین خواهد گردید.
5 – تسهیلات مورد اشاره شامل سرمایه‌ در گردش (خرید مواد اولیه، هزینه‌های جاری و ...) كه به غیر از بند 4 باشد را شامل نمی‌گردد.
6 – واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری كه موافقت با توسعه معتبر دارند لیست بیمه كارگران موجود طبق پروانه بهره‌بردرای را باید ارائه نماین.
7 – هرگونه وضعیت و شرایط پیش‌بینی نشده اعم از وضع فروش و بازار و تأمین مواد و كارگر و غیره با توجه به ارائه تعهدنامه رسمی جهت طرح مستقیماً بعهده خود متقاضی خواهد بود.
8 – در صورت عدم حصول نتیجه مثبت و پذیرش در بانك عامل و سپری شدن زمان گردش پرونده، جایگزین معرفی خواهد گردید.
9 – در خصوص واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری برای محل‌های استیجاری با ارائه اجاره نامه رسمی و یا اجاره‌نامه تنظیم شده در بنگاه املاك معتبر به مدت 5 ساله می‌باشد. توضیح این‌كه این بند شامل واحدهای جواز تأسیس و جدیدالاحداث نمی‌گردد.
10 – واحدهای دارای جواز تأسیس یا اعلامیه تأسیس در صورت اتمام عملیات ساختمانی برای خرید و تكمیل ماشین‌آلات می‌توانند تقاضای استفاده از تسهیلات را داشته باشند.

جهت ارائه درخواست و یا كسب اطلاعات بیشتر به اداره تولید بهره‌وری سازمان صنایع و معادن استان مراجعه كرد. اعتبار :
این راهنما از تاریخ ابلاغ معتبر و لازم الاجراست و در زمان پیش‌بینی شده مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. مع‌الوصف مادامی كه مورد بازنگری قرار نگرفته است هم‌چنان دارای اعتبار بوده و لازم الاجرا است.

پیوست‌ها :
• پیوست شماره 1: فرم اطلاعات اولیه طرح
• پیوست شماره 2: فرم معرفی گروه كاری برای تهیه گزارش توجیهی طرح
• پیوست شماره 3: فرم ارزشیابی مشاور (در تهیه گزارش توجیهی توسط متقاضی)

 

Please publish modules in offcanvas position.