شنبه, 23 تیر,1403
Menu

روش های سرمایه گذاری خارجی

روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل ارائه در چهارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی

روش‌های سرمایه‌گذاری

زمینه‌های سرمایه‌گذاری

نوع و نحوه ورود سرمایه(نقدی و غیرنقدی)

میزان و درصد مشارکت

امنیت سرمایه/تضمین‌ها

انتقالات ارزی به خارج

فصل سرمایه/سود

قرادادهای فناوری و خدمات

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)

کلیه زمینه‌ها که فعالیت بخش خصوصی در آنها مجاز است

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

بدون محدودیت

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- نامحدود، به صورت ارز

- نامحدود در طرح‌های صادراتی به صورت کالا

- نامحدود، به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی به صورت کالا

ترتیبات قراردادی: روش‌های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT)

کلیه زمینه‌ها اعم از زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و دولتی

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

بدون محدودیت

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت

- تضمین خرید در مواردی که دستگاه دولتی طرف قرارداد خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی باشد.

- نامحدود، به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی به صورت کالا

 

بیع متقابل

کلیه زمینه‌ها اعم از زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و دولتی

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

- میزان سرمایه‌گذاری نامحدود

- درصد مشارکت موضوعیت ندارد

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت

نامحدود به صورت کالا

 

مشارکت مدنی

کلیه زمینه‌ها اعم از زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و دولتی

- با تایید هیات سرمایه‌گذاری خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری قید می‌گردد.

- به مجوز دیگری نیاز نیست.

 

بدون محدودیت

- تضمین پرداخت غرامت در مقابل سلب مالکیت و ملی شدن

- تضمین صادرات و تامین ارز در صورت ممنوعیت صادرات

- برخورداری از رفتار یکسان  با سرمایه‌گذاران داخلی

- تضمین جبران خسارت ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت

- نامحدود به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی، به صورت کالا

- نامحدود به صورت ارز

- طرح‌های صادراتی، به صورت کالا

 

تعاریف:

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: عبارتست از مشارکت حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود یا جدید

ترتیبات قراردادی: مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات قراردادی فمابین طرفین قرارداد می‌‌باشد.

ساخت، بهره‌برداری و واگذاری: سرمایه‌گذار خارجی طبق توافقات قراردادی با طرف ایرانی منابع مالی نقدی و غیرنقدی برای اجرای طرح مورد سرمایه‌گذاری را با مسئولیت خود و از طریق تشکیل شرکت ایرانی و با تاسیس شعبه خود در ایران به عنوان شرکت پروژه (Project Company)، تدارک نموده و حسب مورد مبادرت به ساخت و یا بهره‌برداری از طرح می‌نماید. روش‌های BOT بسیار متنوع و هرکدام از ویژگی‌های خاصی برخوردارند.

بیع تقابل: سرمایه‌گذار خارجی منابع مالی نقدی و غیرنقدی را برای ایجاد، توسعه و یا نوسازی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر در اختیار بنگاه قرار می‌دهد و برگشت سرمایه به صورت کالاها و خدمات تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر و یا سایر کالاها تسویه می‌شود.

مشارکت مدنی: ترتیبات قراردادی برای انجام فعالیت مشترکی است که بدون تشکیل شخصیت حقوقی (شرکت) صورت می‌گیرد و منافع سرمایه‌گذاری و نحوه انتفاع هریک از طرفین مشارکت به ترتیبی که در قرارداد مقرر گردیده، قابل برداشت است. مشارکت مدنی شامل کلیه اشکال دیگر کسب و کار است که در آن سرمایه‌گذار خارجی بدون تشکیل شرکت، در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ذینفع می‌شود. در هرحال سوابق مالی مربوط به مشارکت در دفاتر یکی از طرفین مشارکت در ایران ثبت و ضبط می‌شود.

 

تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذار خارجی

»درخواست های سرمایه گذاران خارجی به منظور پذیرش، ورود، به کارگیری، خروج سود و سرمایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می بایست صرفاً به سازمان سرمایه گذاری تسلیم و از آن طریق اقدام گردد. (ماده 5 قانون).

»هـر گـونه تغییر در نـام، نشـانی، شکل حقوقی و تابعیت سرمایه گذار خارجی و تغییرات بیش از 30 درصد در مـالکیت وی مـی بایست تـوسط سرمایه گــذار خارجــی به اطلاع سازمان رسانده شود.(ماده 33 آئین نامه).

»چـنانچه سـرمـایـه گـذار خارجی قصد واگذاری سرمایه‌گذاری خود به سایر سرمایه‌گذاران را داشته بـاشد، ضروری است سازمان سرمایه‌گذاری را مطلع نماید. درصورت واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی دیگر ضروری است اقدامات لازم درخصوص موافقت هیأت و اخذ مجوز از طریق سازمان معمول گردد. (ماده 10 قانون).

»کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذار خارجی در موارد انتقال سود، سرمایه و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می‌بایست مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو حسابرسان رسمی ایران به سازمان ارائه گردد. (مواد 22 و 23 آئین نامه).

»ظرف مدت تعیین شده در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی که معمولاً 6 ماه است، سرمایه‌گذار موظف به وارد نمودن بخشی از سرمایه به کشور برای اجرای طرح مصوب می‌باشد. در صورت عدم ورود سرمایه ظرف مدت مذکور و به منظور ممانعت از ابطال مجوز صادره ضروری است سرمایه‌گذار دلایل و توجیهات لازم را برای تمدید مدت اعتبار مجوز به سازمان ارائه نماید. (ماده 32 آئین نامه).

»سرمایه‌گذار خارجی موظف است ورود سرمایه‌های خود را از جمله سرمایه نقدی و غیرنقدی در چارچوب مجوز سرمایه‌گذارخارجی صادره به سازمان سرمایه‌گذاری اعلام نماید تا در سازمان به ثبت رسیده و تحت پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد. عدم ثبت سرمایه‌های وارده در سازمان به معنای عدم پوشش قانونی و حمایتی به سرمایه‌های مذکور می باشد. (ماده 11 قانون و ماده 24 آئین نامه).

»ایرانیانی که قصد دارند با سرمایه منشأ خارجی در ایران سرمایه‌گذاری و تحت پوشش قانون تشویق و حمایت قرار گیرند می‌بایست در خارج از کشور فعالیت اقتصادی و تجاری داشته و مستندات مربوطه را به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه نمایند. (ماده 5 آئین نامه).

»پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی موجود ایرانی (خرید سهام) مشروط به ایجــاد ارزش افــزوده در واحـــد اقتصــادی مورد نظــر پس از خــرید سهــام می‌بــــاشد. (مـاده 7 آئین نامه).

حقوق و تسهیلات سرمایه گذاری خارجی

 • برخورداری سرمایه‌گذاری خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاری داخلی (ماده 8 قانون)
 • انتقــال آزادانــه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به صورت ارز و یا کالا (مــواد 18-13 قانون)
 • امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت صد در صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری (ماده 4 آئین نامه)
 • امكان ثبت شركت ايراني با 100 درصد سرمايه خارجي
 • پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه زمینه‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات و تأمین آب و برق و گاز و انرژی (کلیه زمینه های مجاز برای بخش خصوصی)
 • امکان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به مراجع بین المللی (ماده 19 قانون)
 • امکــان تملـــک زمیـن به نام شـــرکت (ثبت شده در ایران) در سرمایه‌گذاری‌های مشترک (مــاده 34 آئین نامه)
 • ارائه تسهیلات روادید اقامت سه ساله در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، مدیران، کارشناسان و بستگان درجه یک آنها و امکان تمدید آن (ماده 20 قانون و 35 آئین نامه)
 • تصمیم‌گیـری نسبت به درخــواست های سرمایه‌گـــذاران خــارجی حداکثر ظرف مدت 45 روز (ماده 6 قانون). 
 • انتخاب روش سرمایه‌گذاری در طرح مورد نظر به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا ترتیبات قراردادی از جمله روش‌هـــای BOT، بای بک و مشـارکت مدنی، توسط سرمایه‌گــذار (ماده 3 قانون)
 • پـذیرش سـرمـایـه‌گـذاری اشخـاص حقیقی و حقـوقی ایـرانی کـه با سرمایه منشأ خارجی در کشور سـرمـایـه‌گـذاری می‌نمایند و اعـطـای تسهیلات و حمـایت‌هـای قـانون تشـویق و حمـایت سرمایه‌گذار خارجی به آنها. (ماده 1 قانون)
 • سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند بخشی از سرمایه خود را از منابع داخلی و خارجی بصورت وام تهیه نمایند.  بدیهی است تضمین تعهدات بازپرداخت وام اخذ شده بر عهده وام گیرنده است.
 • سرمایه خارجی می‌تواند به شکل ارز نقدی، ماشین آلات و تجهیزات، مواداولیه، دانش فنی و سایر اشکال حقوق مالکیت معنوی به کشور وارد و تحت پوشش قانونت تشویق و حمایت قرار گیرد.
 • تضمین سرمایه خارجی در قبال ملي شدن و سلب مالكيت (ماده 9 قانون)
 • تضمين خريد كالا و خدمات توليدي در طرح­هاي سرمايه­گذاري خارجي (در چارچوب ترتیبات قراردادی)، در صورتي كه خريدار انحصاري آن دولت باشد و یا به قیمت یارانه ای عرضه شود (ماده 11 آیین نامه)
 • تضمين جبران زیان سرمایه­گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت­نامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت (سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی)

 

راهنمای دریافت مجوز سرمایه گذاری خارجی

عنوان رسمی و اداری مجوز:  مجوز سرمایه گذاری خارجی

صادرکننده مجوز:  دفتر سرمایه گذاری خارجی- سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران-وزارت امور اقتصادی و دارایی

شرایط لازم برای صدور مجوز:

 1. ارائه مدارک احراز هویتی متقاضی
 2. ثبت شركت در مرجع ثبت شركت‌ها  برای اشخاص حقوقی متقاضی
 3. دریافت موافقت اصولی بسته به نوع طرح و هر طرح از وزارتخانه های ذی ربط:
  • ارائه گزارش كارشناسي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • ارائه گزارش كارشناسي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • ارائه گزارش كارشناسي وزارت جهاد کشاورزی
  • ارائه گزارش كارشناسي وزارت راه و شهرسازی
  • ارائه گزارش كارشناسي وزارت نیرو
  • ارائه گزارش كارشناسي وزارت صنعت معدن و تجارت براي اطمينان از اخذ مجوزهاي قانونی فعاليت (مجوزهای بهداشت، زمین و محیط زیست) و فعال بودن واحد توليدي
 4. ارائه موافقت اصولی/ پروانه احداث/ جواز تاسیس/ پروانه بهره برداری/ .... (یا عناوین مشابه) صادره دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد موضوع پروژه 
 5. ارائه فهرست ماشین آلات و تجهیزات به تفکیک: مشخصات، کشور سازنده، سال ساخت، قیمت واحد و قیمت کل به ارز خارجی (در خصوص مواردی که بخشی از سرمایه سرمایه گذارخارجی ماشین آلات و تجهیزات باشد)
 6. ارائه فهرست مواد اولیه وقطعات یدکی به تفکیک: مشخصات کشور سازنده، سال ساخت، قیمت واحد و قیمت کل به ارز خارجی (در صورتی که بخشی از سرمایه سرمایه گذار خارجی مواد اولیه و قطعات یدکی باشد)
 7. ارائه مستندات تعیین ارزش خدمات (در صورتی که بخشی از سرمایه سرمایه گذار خارجی درقالب دانش فنی، خدمات فنی.مهندسی، نام تجاری باشد)
 8. ارائه قرارداد نهايي و امضاء شده (تمام صفحات) فيمابين طرفين (پيش نويس قرارداد فوق نيز كه به امضاء طرفين رسيده باشد با ارائه دلايل توجيهي مبني بر عدم امضاء نهائي قابل پذيرش است)
 9. ارائه موافقت تأمین خوراك براي پروژه هاي هاي پالايشگاهي، نفت و گاز و پتروشيمي
 10.  ارائه رزومه سرمايه گذار خارجی
 11.  ارائه پيش نويس قرارداد دانش فنی و ارائه خدمات تخصصی در صورت تأمین سرمایه خارجی به صورت دانش فنی

مدارک لازم برای صدور مجوز:

 1. تصویر کارت ملی در صورت وجود شریک داخلی
 2. تصویرشناسنامه در صورت وجود شریک داخلی
 3. تصویر گذرنامه سرمايه گذار خارجي برای اشخاص حقيقي متقاضی
 4. آگهی رسمی ثبت شرکت خارجي در خارج از كشور برای اشخاص حقوقی متقاضی
 5. رزومه سرمایه گذارخارجي
 6. قرارداد مشارکت متقاضي سرمایه گذاري خارجی و شرکت سرمایه پذیر
 7. تکمیل فرم درخواست در پنجره واحد سرمایه گذاری به آدرس www.iisw.ir
 8. موافقت اصولي / جواز تاسيس / پروانه بهره برداري از  وزارتخانه های ذی ربط(حسب موضوع پروژه)
 9.  فهرست ماشین آلات و تجهیزات به تفکیک: مشخصات، کشور سازنده، سال ساخت، قیمت واحد و قیمت کل به ارز خارجی (در خصوص مواردی که بخشی از سرمایه سرمایه گذارخارجی ماشین آلات و تجهیزات باشد)
 10. فهرست مواد اولیه وقطعات یدکی به تفکیک:  مشخصات کشور سازنده، سال ساخت، قیمت واحد و قیمت کل به ارز خارجی (در صورتی که بخشی از سرمایه سرمایه گذار خارجی مواد اولیه و قطعات یدکی باشد)
 11. قرارداد نهايي و امضاء شده (تمام صفحات) فيمابين طرفين (پيش نويس قرارداد فوق نيز كه به امضاء طرفين رسيده باشد با ارائه دلايل توجيهي مبني بر عدم امضاء نهائي قابل پذيرش است)
 12. موافقت تأمین خوراك براي پروژه هاي پالايشگاهي، نفت و گاز و  پتروشيمي

نشانی درگاه الکترونیکی:    www.iisw.ir

استعلامات و مجوزهای پیش‌نیاز:

 1. موافقت اصولي / جواز تاسيس / پروانه بهره برداري از  وزارتخانه های ذی ربط (حسب موضوع پروژه)
 2. ارائه موافقت تأمین خوراک برای پروژه های پالایشگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی

**توجه:

 براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی(آب،برق،گاز،محیط زیست، منابع طبیعی و ...) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز است. براین اساس ، مرجع اصلی صادرکننده این مجوز، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ این استعلامرا در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز،پاسخ این استعلام را نیز اخذ نماید.

 مدت زمان صدور مجوز از زمان تکمیل مدارک: 22 روز

مدت اعتبار مجوز: 6 ماه

هزینه صدور مجوز:  ندارد.

مرحله اول: شناسايي و انتخاب پروژه سرمايه‌گذاري

پروژه‌هاي ساخت هتل و مراكز اقامتي
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ايران
و ادارات كل استان‌ها

پروژه‌هاي نيروگاهي و آب
وزارت نيرو

سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران

پروژه‌هاي صنعتي و معدن
وزارت صنعت معدن و تجارت
و سازمان‌هاي استان‌ها

پروژه‌هاي زيربنايي، بزرگراه، فرودگاه و بندر
وزارت راه و شهرسازي و ادارات كل استان‌ها

استانداري‌‌ها

پروژه‌هاي كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي
و سازمان‌هاي استان‌ها

پروژه‌هاي ساخت ورزشگاه، مجتمع‌هاي تجاري و عمران شهري
شهرداري‌ها و وزارت ورزش و جوانان

پروژه‌هاي ساختمان‌سازي انبوه و عمران شهري
وزارت راه و شهرسازي و شركت‌هاي عمران منطقه‌اي
اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي

مرحله دوم: دريافت مجوزهاي فعاليت از دستگاه هاي اجرايي مربوطه

پروژه‌هاي كشاورزي
و سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استان‌ها

پروژه‌هاي صنعتي و معدن
مجوز تاسيس توسط سازمان‌هاي صنعت معدن و تجارت استان‌ها

پروژه‌هاي شهرسازي
وزارت راه و شهرسازي

پروژه‌هاي ساخت هتل و مراكز اقامتي
مجوز تاسيس توسط ادارات كل سازمان ميراث فرهنگي صنايع‌دستي و گردشگري استان‌ها

پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي
سازمان سرمايه‌گذاري مجوزي را درخواست نمي‌كند.
سازمان‌هاي صنعت معدن و تجارت استان‌ها مجوز مي‌دهند

پروژه‌هاي مجتمع‌هاي اداري و تجاري
مجوز تاسيس توسط شهرداري‌ها

پروژه‌هاي سدسازي
وزارت نيرو
مذاكرات وزارت نيرو با سرمايه‌گذار
و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه‌گذاري

پروژه‌هاي ساخت نيروگاه
مجوز تاسيس توسط وزارت نيرو
مذاكرات وزارت نيرو با سرمايه‌گذار و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه‌گذاري

پروژه‌هاي موجود (خريد سهام)
خريد سهام شركت‌ها در بورس يا خارج از بورس

پروژه‌هاي ساخت راه‌آهن، بزرگراه، فرودگاه و پايانه‌هاي صادراتي
مجوز توسط وزارت راه و شهرسازي
مذاكرات وزارت راه و شهرسازي با سرمايه‌گذار و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه‌گذاري
در مورد پايانه‌هاي صادراتي مذاكرات وزارت صنعت معدن و تجارت با سرمايه‌گذار و ارائه صورتجلسات و قراردادها به سازمان سرمايه‌گذاري

مرحله سوم: دريافت مجوز سرمايه گذاري خارجي

http://investin-ea.ir/Portals/11/Workflow.png

الف) مدارک لازم برای صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی
1- ارائه نامه درخواست کتبی توسط سرمایه‌گذار/سرمایه‌گذاران خارجی خطاب به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران.
2- فرم درخواست سرمایه‌گذاری خارجی(Application Form)  به طور کامل به صورت تایپ شده تکمیل و تمام صفحات آن توسط متقاضی امضاء شود (تکمیل فرم درخواست در پنجره واحد سرمایه گذاری به آدرس www.iisw.ir)
3- پیوست نمودن رزومه کوتاه از مجری طرح، کپی پاسپورت برای اشخاص حقیقی و یا مستندات ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی، قرارداد مشارکت شرکت سرمایه‌گذار خارجی و شرکت سرمایه‌پذیر و سایر مستنداتی که برای بررسی در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مفید باشد.
4- موافقت اصولی اجرای طرح‌، جواز تأسیس طرح یا سایر مدارک حسب مورد صادره از دستگاه ذیربط از استان محل اجرای طرح
5- در صورتی که بخشی از سرمایه سرمایه‌گذار خارجی ماشین آلات و تجهیزات باشد، ارائه فهرست ماشین‌آلات و تجهیزات به تفکیک : مشخصات، کشور سازنده، سال ساخت، قیمت واحد و قیمت کل به ارز خارجی ارائه شود.
6- در صورتی که بخشی از سرمایه سرمایه‌گذار خارجی درقالب  دانش فنی، خدمات فنی مهندسی، نام تجاری باشد، ارائه قرارداد مربوطه امضاء شده فیمابین سرمایه‌گذار خارجی و شرکت سرمایه‌پذیر و همچنین مستندات دال بر نحوه تعیین ارزش خدمات فوق الذکر الزامی است. در غیر این صورت پیش نویس قرارداد ارائه شده و ظرف دو ماه پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، قرارداد نهایی امضا شده ارائه گردد.
7- در صورتی که بخشی از سرمایه سرمایه‌گذار خارجی مواد اولیه و قطعات یدکی باشد، ارائه فهرست مواد اولیه و قطعات یدکی به تفکیک: مشخصات کشور سازنده، سال ساخت، قیمت واحد و قیمت کل به ارز خارجی.
 *
بعد از ارائه مدارک فوق به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و یا مستقیما به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، موضوع در هیات عالی سرمایه‌گذاری طرح و پس از تصویب، مجوز سرمایه‌گذاری خارجی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
ب) صدور مجوزسرمایه گذاری خارجی در پروژه ها یا بنگاه‌های موجود از طریق خرید سهام
1-    ارائه مدارک عمومی
2-    ارائه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس مستقل و  بازرس قانونی مربوط به واحدسرمایه‌پذیر.
3-    ارائه آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات مربوط به واحد سرمایه‌پذیر.
4-    ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی/فوق‌العاده مبنی برتصویب و تأیید ورود سرمایه‌گذار خارجی با درج میزان سرمایه‌گذاری و سهام 
5-    ارائه دلایل ورود سرمایه‌گذار خارجی و گزارش توجیهی مبنی بر ارزش افزوده جدید و احراز شرایط مندرج در ماده (7) آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
6-    ارائه مفاصا حساب مالیاتی نقل و انتقال سهام بین سهامداران
7-    ارائه قرارداد نهائی یا پیش‌نویس قرارداد خرید و نقل انتقال سهام
8-    ارائه گواهی نقل و انتقال سهام با درج میزان سهام و مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی(با ارز خارجی)
9-    ارائه مستندات مربوط به سرمایه خارجی وارده

* ارائه مدارک بندهای (8) و (9) مربوط به زمانی است که قبل از ارائه درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری، نقل وانتقال سهام و ورود سرمایه خارجی انجام شده باشد. هرچند توصیه سازمان این است که قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی واگذاری سهام و ورود سرمایه صورت نپذیرد
ج) صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در قالب روش‌های قراردادی (BOT، بیع متقابل، مشارکت مدنی):
1- ارائه مدارک عمومی 
2- ارائه قرارداد نهایی و امضا شده(تمام صفحات) فیمابین طرفین (با ارائه دلایل توجیهی مبنی بر عدم امکان ارائه قرارداد نهایی در زمان ارائه درخواست، پیش‌نویس قرارداد فوق نیز که توسط طرفین پاراف شده باشد قابل قبول است).
3- ارائه پیوست‌های قرارداد از جمله قرارداد انتقال دانش فنی و سایر قراردادهای متمم.

* ارائه موافقت اصولی تامین خوراک طرح، درخصوص پروژه‌های پالایشگاهی، نفت و گاز و پتروشیمی الزامی است.
 د)صدور مجوز انتقال سود سرمایه‌گذاری خارجی/ اقساط وام سهامدار خارجی/ پرداخت مربوط به ماده 15 قانون
1- درخواست سرمایه‌گذار خارجی/ سرمایه‌گذاران خارجی برای انتقالات فوق (نامه پوششی)
2- ارائه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده واحد سرمایه‌پذیر به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
3- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مبنی بر تصویب میزان سود قابل تقسیم و تأیید میزان سود سرمایه‌گذار خارجی. (ارائه صورتجلسه مذکور برای سایر درخواست‌های انتقال مربوط به ماده (15) قانون مانند وام سهامدار خارجی، حق لیسانس، دانش فنی و ... نیز الزامی است).
4- ارائه گواهی‌نامه موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان، مبنی بر تأیید انجام کسورات قانونی سود سهامدار خارجی و اعلام بلامانع بودن انتقال سود سهامدار خارجی به خارج از کشور (به استناد ماده (22) آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی). (ارائه گواهی مذکور برای سایر درخواست‌های انتقال مربوط به ماده (15) قانون مانند وام سهامدار خارجی، حق لیسانس، دانش فنی و ... نیز الزامی است).

5- ارائه آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات در واحد سرمایه پذیر.
6- ارائه قراردادهای فیمابین سرمایه‌گذار خارجی و واحد سرمایه‌پذیر جهت بررسی انتقالات موضوع ماده (15) قانون از جمله قرارداد تسهیلات مالی، دانش فنی، خدمات فنی و مهندسی و تجاری ضروری است.
7- تفکیک اصل و فرع انتقالات مربوط به تسهیلات مالی و نحوه محاسبه سایر مبالغ انتقال ماده (15) قانون، ضروری است.


ه) صدور هرگونه اصلاحیه در مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تغییر نام سرمایه‌گذار خارجی و...
1- ارائه درخواست کتبی توسط سرمایه‌گذار/ سرمایه‌گذاران خارجی (نامه پوششی)
2- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عاده فوق‌العاده مبنی بر تصمیمات جلسه و تصویب افزایش/ کاهش سرمایه سهامداران، در صورت تغییرات سهامداری مبنی بر تصویب و تأیید میزان سرمایه و سهامداری سهامداران قبل و بعد از تغییرات، اعلام محل افزایش سرمایه و درج میزان و درصد سهامداری سهامداران قبل و بعد از تغییرات، اعلام محل افزایش سرمایه و درج میزان و درصد سهامداری سهامداران قبل و بعد از تغییرات.
3- ارائه آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات واحد سرمایه‌پذیر.
4- ارائه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده واحد سرمایه‌پذیر به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
5- ارائه جزئیات کامل چگونگی و محل افزایش سرمایه (مطالبات حال شده/ افزایش نقدی/ وام سهامدار) یا دلیل کاهش سرمایه سرمایه‌گذار خارجی.
6- ارائه سایر مستندات لازم حسب مورد.
 * در صورت وجود سهامدار خارجی قبلی و ورود سهامدار خارجی جدید، ارائه درخواست هر کدام از سهامداران خارجی الزامی است.
 * در صورت جایگزینی سرمایه‌گذار خارجی در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، ارائه مستنداتی مبنی بر احراز شرایط ماده (10) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی الزامی است.

 * در صورت افزایش سرمایه‌گذاری در قالب وام سهامدار خارجی به واحد سرمایه‌پذیر، ارائه قرارداد اعطای تسهیلات و ارائه جزئیات کامل و شرایط بازپرداخت الزامی است.

مرحله چهارم: اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي

اداره ثبت شركت‌ها
ثبت شركت ايراني توسط متقاضي سرمايه‌گذاري خارجي
امكان ثبت شركت ايراني با صددرصد سهامداري توسط متقاضي خارجي

وزارت صنعت، معدن و تجارت
ثبت سفارش ماشين‌آلات، تجهيزات و ساير اقلام سرمايه‌فيزيكي
دريافت كارت بازرگاني از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني

وزارت امور خارجه
صدور ويزاي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي سرمايه‌گذار خارجي، مديران و كارشناسان

وزارت صنعت، معدن و تجارت
ترتيبات معافيت ماشين‌آلات از حقوق و عوارض گمركي
پروانه بهره‌برداري

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
صدور ويزاي اقامت براي سرمايه‌گذار خارجي
مديران و كارشناسان و بستگان درجه يك آنها
تجديد و تمديد ويزاهاي فوق الذكر

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
صدور ويزاي كار براي سرمايه‌گذار خارجي، مديران و كارشناسان
تجديد و تمديد ويزاهاي فوق الذكر

شبكه بانك‌هاي ايراني
انتقال سرمايه نقدي سرمايه‌گذار خارجي به عنوان آورده و ارائه تاييديه بانكي به سازمان سرمايه‌گذاري

گمرك جمهوري اسلامي ايران
ترخيص هرگونه سرمايه فيزيكي تحت عنوان سرمايه‌گذاري خارجي
صدور برگ سبز گمركي
ارائه برگ سبز گمركي به سازمان سرمايه‌گذاري

 • جهت دانلود فایل "قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی" روی لینک کلیک کنید 

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

 • جهت دانلود فایل "فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی" روی لینک کلیک کنید 

فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی

مراحل ثبت سرمایه خارجی

الزامات قانونی:

 •  مواد (1) و  (11) قانون، شامل تعريف انواع سرمايه خارجي
 • فصل5 قانون شامل مواد  (11) تا (18)  ناظر بر پذيرش، ورود و خروج سرمايه خارجي
 • فصل (5) آيين نامه شامل ماده (21) در دو بخش همراه با چهار تبصره در خصوص

انواع سرمايه خارجي  :

بر اساس تعاريف مندرج در مواد (1) و (11) قانون و مطابق با تعاريف بين‌المللي انواع سرمایه خارجی شامل موارد ذیل می‌ باشد:

نقد:

- حواله‌هاي بانكي

غیر نقد :

- كالا : شامل ماشين‌آلات و تجهيزات، مواد اوليه، ابزار و قطعات يدكي  و..

- انتقال تكنولوژي: حق اختراع، ‌دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي

 

ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت عبارتند از پرداخت‌های نقدی سرمایه‌گذار خارجی در خارج از کشور مرتبط با پروژه (هزینه لابراتوارها، طراحی‌ها، مطالعات و تحقیقات، پیش پرداخت‌ها و ...)

شرایط ثبت انواع سرمایه خارجی:

الف) آورده نقدی: موضوع تبصره بند الف-2 ماده (21) آئین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی:

1. آورده نقدی وارده از طریق بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها:

مقتضی است فرم بانکی آورده نقدی سرمایه گذار خارجی توسط بانک‌ عامل تکمیل و مستقیما در سربرگ بانک‌ به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گواهی گردد.

2. آورده‌های نقدی وارده از طریق اظهارنامه ارزی (ارز همراه مسافر): در این خصوص مقتضی است اصل اظهارنامه ارزی (در مواردی که ارز در بانک تبدیل به ریال نشده باشد) به همراه تصویر فیش بانکی واریز ارز و یا معادل ریالی آن (نهایتا تا 2 روز کاری از تاریخ اظهارنامه) به حساب شرکت سرمایه‌پذیر به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه گردد.

3. سرمایه‌گذاری مجدد (سود قابل انتقال سرمایه گذار خارجی) : بر اساس ماده (29) آيين‌نامه، سرمايه‌گذار خارجي در صورت تمايل مي‌تواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد  (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيات به افزايش سرمايه‌گذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايه‌گذاري، صرف سرمايه‌گذاري جديد بنمايد (مستندات مورد نیاز:1- صورت‌هاي مالي حسابرسي شده دوره مورد نظر 2- صورتجلسه تصميمات هيات مديره).

 

ب)آورده غیرنقدی:

1. سرمایه غیرنقدی ترخیص‌شده از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران: در صورت صدور برگ سبز گمرک اصل و تصویر پشت و رو برگ سبز گمرکی، تصویر مجوز ثبت سفارش و پروفرما اینویس مربوطه و در صورت عدم صدور برگ سبز گمرک ارائه رسید پروانه الکترونیکی واردات به همراه سایر اسناد فوق‌الذکر.

2. موارد وارده به مناطق ویژه اقتصادی و فاقد برگ سبز گمرکی: موضوع بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران به شماره 178860/1106/109/1/24/260 مورخ 08/07/1387، مقتضی است طیق مفاد بخش‌نامه مزبور اطلاعات کالاهای وارده در قالب فرم مربوطه تکمیل و به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران جهت ارائه به کمیته ویژه ارسال گردد.

3. سرمایه غیرنقدی وارده در قالب دانش فنی و خدمات تخصصی: طبق تصوینامه هیات وزیران شماره 20700/ت53461 ه مورخ 25/02/1396 آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری می بایست ثبت تقاضا در سامانه ارزش‌گذاری اقدام گردد. در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، ارزش گذاری دارایی‌های نامشهود کمافی‌السابق توسط دستگاه ذی ربط انجام خواهد پذیرفت. بر این اساس پس از ورود دانش فنی با تکنولوژی مربوطه به کشور، واحد سرمایه‌پذیر می‌بایست مستندات ورود دانش فنی را به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید تا پس از بررسی و تایید توسط دستگاه ذی ربط مراتب اعلام  ثبت دانش فنی به عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام گردد.

ج) در هريك از روش‌هاي خارج از پيش‌بيني قانون، چنان چه اسناد مثبته برون شركتي مؤيد پرداخت‌هاي سرمايهگذار خارجي مرتبط با هزينه‌هاي قابل قبول پروژه ارائه گردد، پس از بررسي‌هاي كارشناسي در صورت تاييد هيات سرمايه گذاري خارجي قابليت ثبت خواهد داشت.

 • جهت دانلود "فرم بانکی آورده نقدی" روی لینک کلیک کنید

فرم بانکی آورده نقدی

 • جهت دانلود "شیوه نامه" روی لینک کلیک کنید

شیوه نامه

 • جهت دانلود "  ضوابط سپرده گذاری ارزی" روی لینک کلیک کنید

ضوابط سپرده گذاری ارزی

 • جهت دانلود "فرم درخواست اقامت 5 ساله" روی لینک کلیک کنید

فرم درخواست اقامت 5 ساله

 • جهت دانلود "روند اجرایی" روی لینک کلیک کنید

روند اجرایی

 • جهت دانلود "مشوق ورود موقت خودرو" روی لینک کلیک کنید

مشوق ورود موقت خودرو

 • جهت دانلود "فرم درخواست" روی لینک کلیک کنید

فرم درخواست

قوانین اشتغال اتباع بیگانه

عمده ترين مواد قانوني در خصوص اشتغال اتباع خارجي مبحث سوم از فصل پنجم قانون كار (مواد 120 لغايت 129 ) مي باشد:

ماده 120-  اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

تبصره-  اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (120) نمی باشند :

الف-  اتباع بیگانه که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب-  کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج-  خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121-  وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف-  مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب-  تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج-  از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره-  احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 124-  پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .

ماده 125-  در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده181-کارفرمایانی که اتباع  بیگانه را که فاقد پروانه کار و یا مدت پروانه کار منقضی شده (نامعتبر) را به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده به کار دیگری گمارند و یا در مواردی که رابطه کاری و استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع شود ، مراتب را به اداره کل کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا180روز و همچنین جرایم نقدی محکوم خواهند شد.  

-آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی

الف-صدور روادید ورود با حق کار جهت اتباع خارجی

ماده1-موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استان ها و توسط اداره کل  کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد.

ماده2-مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح ذیل است:

1-درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز

2- تکمیل سه نسخه فرم های مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی

3-تکمیل فرم های اطلاعات مربوط به کارفرمایان

4- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و یا آخرین تغییرات و یا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز

5-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند.

6-کپی  و اصل گذرنامه اتباع خارجی و یا کارت شناسایی معتبر (کارت ویا دفترچه پناهندگی معتبر)

7-سه قطعه عکس 4*3 مربوط به تبعه

8-تصویر مدرک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

تبصره:

برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب وراه اندازی در بخش صنایع کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری میباشد:

1-تصویر قرارداد خرید ماشن آلات در صورت لزوم با ترجه فارسی

2-تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات

3-تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری

 تذکرات مهم:

-  کارفرما موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و صدور پروانه کار وی به اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تحویل دهد. در صورت تاخیر طبق ماده 181 قانون کار عمل خواهد گردید.

ب -تمدید پروانه کار :

- کلیه مدارک در ماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد

-تکمیل فرم تعهد کار فرما

-تکمیل فرم گزارش عملکر توسط کارفرما

-تحویل اصل پروانه کار

-یک نسخه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی جهت تبعه ممهور به مهر اداره امور مالیاتی استان 

ج -تجدید پروانه کار:

-کلیه مدارک در ماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد.

- تکمیل فرم تعهد کارفرما

-یک نسخه مفاصا حساب مالیاتی (توضیح فوق الذکر)

-نامه رضایت نامه  از کار فرمای قبلی که تاریخ اتمام کار تبعه در آن ذکر شده باشد.

-تحویل اصل پروانه کار 

د- ابطال پروانه کار

-نامه درخواست کارفرما مینی بر اتمام قراداد با تبعه

 -یک برگ مفاصا حساب مالیاتی

-تحویل اصل پروانه کار

-تکمیل فرم اطلاعات فردی و شغلی

 • Admission of Foreign Investment shall be made in accordance with the provisions of FIPPA and with due observance of other prevailing laws and regulations of the Country, for the purpose of development and promotion of producing activities in industry, mining, agriculture and services, and based on the following criteria:
 • a) Bring about economic growth, upgrade technology, and enhance the quality of products, increase employment opportunities and exports;

  b) Does not pose any threat to the national security and public interests, and cause damage to the environment; does not disrupt the Country’s economy and jeopardize the production by local investments;

  c) Does not entail grant of concessions by the Government to Foreign Investors. Concession means special rights which place Foreign Investors in a monopolistic position.

  More information about foreign investment in Kerman province:

دی ان ان