پنجشنبه, 03 خرداد,1403
Menu

شما میتوانید فایل های مربوطه را که در بخش زیر ، پیوست شده را دانلود و مطالعه نمایید.

قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات 94

دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132

آیین نامه اجرایی ماده 132

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132

 

دی ان ان