جمعه, 31 فروردین,1403
Menu

الف-  مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد . عمده ترين مواد قانوني در خصوص اشتغال اتباع خارجي مبحث سوم از فصل پنجم قانون كار (مواد 120 لغايت 129 ) مي باشد:

ماده 120-  اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

تبصره-  اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (120) نمی باشند :

الف-  اتباع بیگانه که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب-  کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج-  خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121-  وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

ب-  تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج-  از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره-  احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 124-  پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .

ماده 125-  در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده181-کارفرمایانی که اتباع  بیگانه را که فاقد پروانه کار و یا مدت پروانه کار منقضی شده (نامعتبر) را به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده به کار دیگری گمارند و یا در مواردی که رابطه کاری و استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع شود ، مراتب را به اداره کل کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا180روز و همچنین جرایم نقدی محکوم خواهند شد.  

-آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/11/1382 وزیر کار وامور اجتماعی

الف-صدور روادید ورود با حق کار جهت اتباع خارجی

ماده1-موافقت با صدور روادید ورود با حق کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استان ها و توسط اداره کل  کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد.

ماده2-مدارک لازم برای تقاضای روادید ورود با حق کار به شرح ذیل است:

1-درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز

2- تکمیل سه نسخه فرم های مندرج در پیوست مربوط به اتباع خارجی

3-تکمیل فرم های اطلاعات مربوط به کارفرمایان

4- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تاسیس و یا آخرین تغییرات و یا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز

5-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یا یکی از استانداری های کشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی می باشند.

6-کپی  و اصل گذرنامه اتباع خارجی و یا کارت شناسایی معتبر (کارت ویا دفترچه پناهندگی معتبر)

7-سه قطعه عکس 4*3 مربوط به تبعه

8-تصویر مدرک تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

تبصره:

برای آن دسته از اتباع خارجی که به منظور نصب وراه اندازی در بخش صنایع کارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم کشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارک فوق مدارک زیر نیز ضروری میباشد:

1-تصویر قرارداد خرید ماشن آلات در صورت لزوم با ترجه فارسی

2-تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات

3-تصویر موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری

 تذکرات مهم:

-  کارفرما موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ورود تبعه به کشور مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و صدور پروانه کار وی به اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تحویل دهد. در صورت تاخیر طبق ماده 181 قانون کار عمل خواهد گردید.

ب -تمدید پروانه کار :

- کلیه مدارک در ماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد

-تکمیل فرم تعهد کار فرما

-تکمیل فرم گزارش عملکر توسط کارفرما

-تحویل اصل پروانه کار

-یک نسخه مفاصا حساب مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی جهت تبعه ممهور به مهر اداره امور مالیاتی استان 

ج -تجدید پروانه کار:

-کلیه مدارک در ماده 2 فوق الذکر مورد نیاز می باشد.

- تکمیل فرم تعهد کارفرما

-یک نسخه مفاصا حساب مالیاتی (توضیح فوق الذکر)

-نامه رضایت نامه  از کار فرمای قبلی که تاریخ اتمام کار تبعه در آن ذکر شده باشد.

-تحویل اصل پروانه کار 

د- ابطال پروانه کار

-نامه درخواست کارفرما مینی بر اتمام قراداد با تبعه

 -یک برگ مفاصا حساب مالیاتی

-تحویل اصل پروانه کار

-تکمیل فرم اطلاعات فردی و شغلی

دی ان ان