شنبه, 23 تیر,1403
Menu

مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی

بر اساس قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، رویه اداری درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی به صورتی بسیار کوتاه و ساده طراحی گردیده است . کل فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری در چهار مرحله به ترتیب زیر می باشد .

مرحله اول : ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان :

به متقاضیان توصیه می شود اطمینان حاصل نمایند اطلاعات مندرج در فرم درخواست پذیرش مجدانه و ترجیحا“ با استفاده از مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح و در صورت عدم وجود چنین مطالعاتی، به کمک آخرین اطلاعات و داده های طرحی که مایل به سرمایه گذاری در آن هستند تنظیم شده باشد. به همین منظور در طول تدارک درخواست پذیرش، کارکنان اداره کل سرمایه گذاری های خارجی سازمان می توانند طرف مشورت قرار گیرند .

مرحله دوم : بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری توسط هیات سرمایه گذاری خارجی :

متعاقب ارائه درخواست، سازمان گزارشی درخصوص درخواست مزبور به منظور بررسی و اخذ تصمیم از سوی هیات سرمایه گذاری خارجی تهیه می نماید . این فرایند معمولاً بیش از 15 روز کاری از زمان دریافت درخواست پذیرش به طول نمی انجامد . معمولاً از نمایندگان سرمایه گذاران خارجی نیز  برای شرکت در جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی دعوت به عمل می آید . در هر صورت هیات سرمایه گذاری خارجی می بایست طی حداکثر یک ماه در خصوص درخواست پذیرش اخذ تصمیم نماید .

 مرحله سوم : ارسال پیش نویس مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی :

به منظور حصول اطمینان از رضایت سرمایه گذار خارجی از تصمیم هیات، پیش نویس مجوز سرمایه گذاری پیش از صدور برای سرمایه گذار خارجی ارسال می گردد

این کار فرصت آن را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می سازد که جزئیات محتوای مجوز سرمایه گذاری را بررسی نموده و پیش از صدور نهایی آن موافقت یا مخالفت خود را ابراز دارد .

سازمان از هرگونه اظهار نظر مخالف با تصمیمات هیات سرمایه گذاری خارجی استقبال نموده و آماده است موضوع را دوباره به منظور بررسی مجدد در هیات مطرح نماید .

 مرحله چهارم : صدور مجوز سرمایه گذاری :

مجوز نهایی درهیچ شرایطی پیش از آنکه سازمان رسما از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس مجوز اطلاع حاصل نماید صادر نمی گردد . متعاقب دریافت تاییدیه سرمایه گذار درخصوص پیش نویس مجوز ، مجوز نهایی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می گردد.

دی ان ان